บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 13 of 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การทดลองสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากแนวคิดการใช้กระบวนการละครแบบร่วมสร้างจุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์
2564แนวคิดในการเรียบเรียงเรียงเสียงประสานบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ชุด "เสียงประสานบูรพา"ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2565การวิเคราะห์และตีความบทประพันธ์ บทเพลง Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกีอัครพล เดชวัชรนนท์
2563การสืบทอดอัตลักษณ์การตีกลองก้นยาวของแรงงานชาวไทใหญ่ในจังหวัดระยองพงศธร สุธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเพลงรำสวด คณะอเนก สารเนตร จังหวัดตราดรณชัย รัตนเศรษฐ
2563กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกงสมสิทธิ์ อัสดรนิธี; ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; กัญจน์ ทัตติยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563ดนตรีในประเพณีแห่พญายม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
2563กลวิธีการนำเสนอลักษณะแทรจิคคอเมดีในละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชราคอลิด มิดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538-2558)สันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558ละครเพื่อการเรียนรู้: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านละคร สำหรับพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558ละครกับพื้นที่ในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านม้าคอลิด มิดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทยรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และอุดมการณ์อาทรี วณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 13 of 13