กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2860
ชื่อเรื่อง: บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รณชัย รัตนเศรษฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
คำสำคัญ: ดนตรีไทย
วงดนตรีไทย
วัฒนธรรมไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การพัฒนาด้านการทหารตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้เกิดแตรวง ทหารขึ้น ซึ่งมีองค์ความรู้ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดนตรีไทย เกิดเป็นวัฒนธรรมดนตรีของไทย ที่มีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ 1) การผสมผสานบทเพลงไทยแบบแผนกับเครื่องดนตรีตะวันตกประเภทเครื่องลม 2) แตรวงทหารนำรูปแบบเพลงและจังหวะ ตามแบบอย่างตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ 3) จากแตรวงทหารสู่วัฒนธรรมดาตรีบันเทิง หัวข้อทั้งสาม ทำให้เป็นที่มาของบทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทย ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้พัฒนาการวัฒนธรรมดนตรีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองความต้องการทางรสนิยมดนตรีของคนในสังคมได้ทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2860
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mupa1n1p66-79.pdf298.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น