กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4462
ชื่อเรื่อง: การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Logo and packaging design for collaborative farming community enterprise jackfruit Nong Heang sub-district, Phanat Nikhom district, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ซอ, มิยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: วิสาหกิจชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี
ตราสัญลักษณ์ - - การออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ - - ไทย - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน 2. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลงานออกแบบ และ 3. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนุนแปรรูป จำนวน 4 ชนิด คือ บรรจุภัณฑ์แยมขนุน บรรจุภัณฑ์ขนุนเชื่อมอบแห้ง บรรจุภัณฑ์ขนุนลอยแก้ว และบรรจุภัณฑ์ขนุนสุก ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน คือ 1.ลักษณะทางกายภาพของรูปทรงขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปทรงกลม เปลือกสีเขียวมรกต เนื้อหนา สีเหลืองทอง 2. ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่ม และ 3. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสาน อำเภอพนัสนิคม ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ใช้รูปภาพขนุนเต็มลูกและขนุนผ่าครึ่งเป็น ภาพสัญญะในการสื่อสารผลิตภัณฑ์จากขนุน ใช้ตัวอักษรภาษาไทย “ขนุนหนองเหียง” และ วิสาหกิจ ชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ใช้สีเหลือง ม่วง ขาว และเขียว ด้านการ ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ประยุกต์ใช้ลวดลายจากภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานเป็นกราฟิกเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด ใช้รูปเนื้อขนุนสีเหลืองทอง เนื้อหนา เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ใช้สีตัวอักษรสีม่วง มี 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน
รายละเอียด: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4462
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_159.pdf6.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น