กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4462
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorซอ, มิยอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-06-21T03:36:24Z
dc.date.available2022-06-21T03:36:24Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4462
dc.descriptionคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563th_TH
dc.description.abstractงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน 2. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนสำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลงานออกแบบ และ 3. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนุนแปรรูป จำนวน 4 ชนิด คือ บรรจุภัณฑ์แยมขนุน บรรจุภัณฑ์ขนุนเชื่อมอบแห้ง บรรจุภัณฑ์ขนุนลอยแก้ว และบรรจุภัณฑ์ขนุนสุก ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน คือ 1.ลักษณะทางกายภาพของรูปทรงขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปทรงกลม เปลือกสีเขียวมรกต เนื้อหนา สีเหลืองทอง 2. ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่ม และ 3. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสาน อำเภอพนัสนิคม ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ใช้รูปภาพขนุนเต็มลูกและขนุนผ่าครึ่งเป็น ภาพสัญญะในการสื่อสารผลิตภัณฑ์จากขนุน ใช้ตัวอักษรภาษาไทย “ขนุนหนองเหียง” และ วิสาหกิจ ชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ใช้สีเหลือง ม่วง ขาว และเขียว ด้านการ ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ประยุกต์ใช้ลวดลายจากภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานเป็นกราฟิกเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด ใช้รูปเนื้อขนุนสีเหลืองทอง เนื้อหนา เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ใช้สีตัวอักษรสีม่วง มี 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีนth_TH
dc.description.sponsorshipคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectวิสาหกิจชุมชน - - ไทย - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectตราสัญลักษณ์ - - การออกแบบth_TH
dc.subjectตราสัญลักษณ์ - - ไทย - - ชลบุรีth_TH
dc.titleการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeLogo and packaging design for collaborative farming community enterprise jackfruit Nong Heang sub-district, Phanat Nikhom district, Chon Buri provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsmy750@gmail.comth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research has three objectives, 1. It is to study the unique identity of the community 2. It aims to analyze the community identity for use as design data, and 3. It proposes to design the logo and prototype of the packaging of jackfruit, 4 types of processed jackfruit, jam, syrup, dried sweet jackfruit, and fresh jackfruit. The research results found that the community's distinctive identity is as follows: firstly, physical characteristics of the shape of the Thongprasert jackfruit species, which consists of a round shape, thick emerald shell, golden yellow— secondly, solidarity and the unity of the group. Lastly, the Symbol design of the wisdom of handicrafts Phanat Nikhom District combines with the image of full and a half-cut jackfruit as a signal to communicate product from jackfruit. They are also creating the brand naming in Thai alphabet as the "Nong Heang Jackfruit" and the big jackfruit community enterprise, Nong Heang sub-district, Phanat Nikhom district which applied yellow, purple, white and green colors. Label design for packaging applies patterns from handicraft wisdom of Phanat Nikhom District as a graphic linking all 4 types of products. It uses thick golden yellow jackfruit flesh stimulates to make consumers interested. The primary font color is purple, and there are 3 languages: Thai, English and Chinese.en
dc.keywordสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_159.pdf6.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น