กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3952
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of ecosystem services through prey regulation by predatory Arthropods in organic and conventional rice paddy fields
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
ชัชวาล ใจซื่อกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กีฏวิทยา
ระบบนิเวศ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการ ควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี โดยทำการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ ขาปล้องในนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีในพื้นที่ของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการสุ่มด้วยวิธีการจับโดยสวิงบก กับดักหลุมและ สวิงน้ำ จำนวน 6 จุดต่อแปลง ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีอย่างละ 3 แปลง ตั้งแต่ ระยะปลูกข้าวจนถึงหลังเก็บเกี่ยว พบสัตว์ขาปล้องทั้งหมด 16,491 ตัว จำแนกได้เป็น 15 อันดับ 129 วงศ์ และ 188 ชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้อง (Shannon-Wiener’s diversity index) โดยรวมตลอดการศึกษาระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าว ใช้สารเคมีพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3952
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_099.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น