กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3952
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.authorชัชวาล ใจซื่อกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-09-08T13:35:32Z
dc.date.available2020-09-08T13:35:32Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3952
dc.description.abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการ ควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี โดยทำการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ ขาปล้องในนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีในพื้นที่ของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการสุ่มด้วยวิธีการจับโดยสวิงบก กับดักหลุมและ สวิงน้ำ จำนวน 6 จุดต่อแปลง ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีอย่างละ 3 แปลง ตั้งแต่ ระยะปลูกข้าวจนถึงหลังเก็บเกี่ยว พบสัตว์ขาปล้องทั้งหมด 16,491 ตัว จำแนกได้เป็น 15 อันดับ 129 วงศ์ และ 188 ชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้อง (Shannon-Wiener’s diversity index) โดยรวมตลอดการศึกษาระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าว ใช้สารเคมีพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกีฏวิทยาth_TH
dc.subjectระบบนิเวศth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีth_TH
dc.title.alternativeA comparison of ecosystem services through prey regulation by predatory Arthropods in organic and conventional rice paddy fieldsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailchantimap@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailchatchawan.c@chula.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeThis study was aimed to investigate ecosystem services through prey regulation by predatory Arthropods in organic and conventional rice paddy fields by comparing Arthropod diversity in organic and conventional rice paddy fields in the area of farmers that are grouped together as Community Enterprises, Promotion Group for Rice Variety Center in Nong Saeng Sub-district, Pakphli District, Nakhon Nayok Province between July 2018 and May 2019. Sweep net, pitfall trap and aquatic swwep net were used to collect Arthropods (6 sampling points/plot: 3 organic rice plots and 3 conventional rice plots) covering the range of rice planting through postharvesting period. It was found that there were a total of 16 ,4 9 1 individuals of Arthropods collected and identified into 15 orders, 129 families and 188 species. However, when comparing Shannon-Wiener’s diversity index for overall Arthropods, there was no statistical significant difference in Arthropod diversity between in organic rice fields and in conventional rice fields.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_099.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น