กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3620
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-07-14T09:42:28Z
dc.date.available2019-07-14T09:42:28Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3620
dc.description.abstractมังคุดและเงาะเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2558 รวมกันสูงหลายพันล้านบาท โดยแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของมังคุดและเงาะลดลงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกร คือ ปัญหาด้านโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. โดยเชื้อราชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในต้นมังคุด การควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดนี้ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือการฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้ฉีดพ่นเป็นประจำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งกำลังแรงงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว สารเคมีที่ตกค้างยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงข้อกำหนดกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี (biological control) ด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดเลือกจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อก่อโรคในพืช จัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Actinomycetes จากดินในสวนมังคุดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ผลการทดลองด้วยวิธี Dual Culture Technique พบว่า เชื้อ Actinomycetes จำนวน 18 ไอโซเลท ได้แก่ Act-75, 76, 81, 85, 90, 106, 116, 118, 119, 120, 129, 131, 133, 134, 135, 139, 143 และ Act-150 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ได้ และเมื่อทำการสุ่มเลือกเชื้อ 3 ไอโซเลท จากทั้งหมด 18 ไอโซเลท เพื่อนำมาทำการหาลำดับเบสของ DNA ของ 16s rRNA สำหรับการระบุชนิดของเชื้อ Actinomycetes พบว่าเชื้อรหัส Act-116, Act-118 และ Act-120 คือเชื้อ Streptomyces parvus, Streptomyces silaceus และ Streptomyces purpurascens ตามลำดับซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้อาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในสวนผลไม้ได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติม โดยผู้วิจัยมีแผนจะนำเชื้อทั้ง 18 ไอโซเลทนี้ ไปใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยชีวภาพเม็ดและทำการศึกษาทดลองในโรงเรือนจริงต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectโรคเชื้อราth_TH
dc.subjectเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectมังคุดth_TH
dc.titleการคัดเลือกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์จากดินในจังหวัดจันทบุรีและ ตราดเพื่อการยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ในมังคุดและเงาะth_TH
dc.title.alternativeScreening of Actinomycetes from soli in Chanta Buri and Trat for inhibition of fungal diseases caused by Pestalotiopsis sp. in Mangosteen and Rambutanth_TH
dc.typeResearchen
dc.year2561th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_110.pdf4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น