กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2525
ชื่อเรื่อง: คลื่นเดี่ยวใต้น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลัน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาลี ครองศักดิ์ศรี
ปราโมทย์ โศจิศุภร
สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์
Claudio Richter
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คลื่นทะเล - - ทะเลอันดามัน
คลื่นน้ำ
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: ได้ทำการตรวจวัดคลื่นเดี่ยวใต้น้ำที่เคลื่อนที่สู่ชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลัน ในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากการตรวจวัดพบคลื่นเดี่ยวใต้น้ำชนิดกดลงมีแอมปลิจูดและความเร็วกระแสน้ำในแนวราบไม่เกิน 0.8 เมตรและโอกาสการปรากฎขึ้นของคลื่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อพิสัยของน้ำขึ้นน้ำลงเพิ่มขึ้น ความเร็วกระแสน้ำสูงสุดในแนวราบเนื่องจากคลื่นเดี่ยวใต้น้ำแปรผันตรงกับ แอมปริจูดของคลื่นเดี่ยวใต้น้ำ ทิศทางของความเร็วกระแสน้ำเนื่องจากคลื่นเดียวใต้น้ำในแนวราบแสดงให้เห็นว่าคลื่นส่วนใหญ่ที่ปรากฏขึ้นในบริเวณนี้อาจเกิดมาจากภูเขาใต้น้ำใกล้บริเวณ 8° 50’ ในทะเลอันดามัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความเข้มของเสียงสะท้อนบริเวณใกล้พื้นท้องทะเล ทำให้คาดว่าเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนที่พื้นท้องทะเลมีสาเหตุมาจากคลื่นสั้นชนิดนี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2525
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
88-98.PDF10.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น