กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2414
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง พ.ศ. 2545
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Water qualities in the Bangpakong estuary, Thailand in 2002
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
เผชิญโชค จินตเศรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คลอโรฟิลล์
คุณภาพน้ำ - - แม่น้ำบางปะกง
น้ำทะเล
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: ได้ทำการศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม พ.ศ. 2545 พบว่าค่าคุณภาพน้ำได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟตและซิลิเกต มีการ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) สำหรับของแข็งแขวนลอย ไนเตรท และคลอโรฟิลล์-เอ มีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลที่ไม่มีนัยสำคัญ (p > 0.05) โดยอิทธิพลหลักของการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในพื้นที่มาจากปริมาณน้ำท่า การฟุ้งกระจาย กลับสู่มวลน้ำของตะกอนที่พื้นทะเล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำทะเลและน้ำท่าจากแม่น้ำบางปะกงที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำและที่เคยตรวจพบมาก่อนหน้านี้ในงานวิจัยอื่น ยกเว้นไนเตรทที่มีค่าเฉลี่ย เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคลอโรฟิลล์-เอ และคุณภาพน้ำพบความ สัมพันธ์ในระดับที่ต่ำ แต่พบว่าคลอโรฟิลล์-เอ มีแนวโน้มไปในทางเดียวกับปริมาณฟอสเฟต (Correlation coefficient, R = 0.19; p > 0.05) และไปในทิศทางผกผันกับความเค็ม (R = - 0.24; p < 0.05) และแอมโมเนีย (R = - 0.18; p > 0.05) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่แสดง แนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2414
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
116-129.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น