กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2414
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
dc.contributor.authorเผชิญโชค จินตเศรณี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2414
dc.description.abstractได้ทำการศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม พ.ศ. 2545 พบว่าค่าคุณภาพน้ำได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟตและซิลิเกต มีการ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) สำหรับของแข็งแขวนลอย ไนเตรท และคลอโรฟิลล์-เอ มีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลที่ไม่มีนัยสำคัญ (p > 0.05) โดยอิทธิพลหลักของการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในพื้นที่มาจากปริมาณน้ำท่า การฟุ้งกระจาย กลับสู่มวลน้ำของตะกอนที่พื้นทะเล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำทะเลและน้ำท่าจากแม่น้ำบางปะกงที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำและที่เคยตรวจพบมาก่อนหน้านี้ในงานวิจัยอื่น ยกเว้นไนเตรทที่มีค่าเฉลี่ย เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคลอโรฟิลล์-เอ และคุณภาพน้ำพบความ สัมพันธ์ในระดับที่ต่ำ แต่พบว่าคลอโรฟิลล์-เอ มีแนวโน้มไปในทางเดียวกับปริมาณฟอสเฟต (Correlation coefficient, R = 0.19; p > 0.05) และไปในทิศทางผกผันกับความเค็ม (R = - 0.24; p < 0.05) และแอมโมเนีย (R = - 0.18; p > 0.05) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่แสดง แนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectคลอโรฟิลล์th_TH
dc.subjectคุณภาพน้ำ - - แม่น้ำบางปะกงth_TH
dc.subjectน้ำทะเลth_TH
dc.titleคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง พ.ศ. 2545th_TH
dc.title.alternativeWater qualities in the Bangpakong estuary, Thailand in 2002en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume17
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeWater qualities in the Bangpakong estuary during April, June, September and December 2002 were investigated. Average values of salinity, temperature, pH, dissolved oxygen, ammonia, nitrite, phosphate and silicate were seasonally different while those of suspended solids, nitrate and chlorophyll-a were not significantly varied. River discharge, sediment resuspension and interaction between seawater and river discharges, affected by seasonal variation, play as key factors in changing of water qualities in the study area. All parameters, except nitrite, were within the standard levels for coastal aquaculture area, but all of them were in ranges of those reported in previous studies. Chlorophyll-a has a tendency of proportional relationship to phosphate (Correlation coefficient, R = 0.19; p > 0.05) but inverse relationship to salinity (R = - 0.24; p < 0.05) and ammonia (R = - 0.18; p > 0.05). The other factors did not show trends of relationship to chlorophyll-a.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page116-129.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
116-129.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น