กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2408
ชื่อเรื่อง: ความคลาดเคลื่อนของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไป (Gebco1 และ Etopo1) ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discrepancy of the general bathymetry (GEBCO1 and ETOPO1) in the upper Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
เผชิญโชค จินตเศรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ความคลาดเคลื่อน
มหาสมุทร - - อ่าวไทย - - แผนที่
แผนที่
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของความลึกบริเวณอ่าวไทยตอนบนระหว่าง ข้อมูลพื้นมหาสมุทรทั่วไปและข้อมูล การหยั่งความลึกน้ำ ข้อมูลพื้นมหาสมุทรทั่วไปประกอบด้วย GEBCO 1 arc-minute (GEBCO1) และ ETOPO 1 arc-minute (ETOPO1) ความละเอียดประมาณ 1.85 กิโลเมตร ข้อมูลการหยั่งน้ำประกอบด้วยแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวนทั้งสิ้น 17 ระวาง การวิเคราะห์ชุดข้อมูลทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบความลึกเชิงพื้นที่ระหว่างแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไปทั้งสองกับแผนที่เดินเรือ ข้อมูลประมาณร้อยละ 35 ของพื้นที่ (GEBCO1 34.50%, ETOPO1 34.84%) บริเวณชายฝั่งทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศตะวันตก ของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5% ของความลึก ประมาณร้อยละ 45 (GEBCO1 44.92%, ETOPO1 45.31%) บริเวณตอนกลางและ ด้านทิศใต้ของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-20 เมตร พื้นที่เกือบทั้งหมดบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 20 เมตร การตรวจสอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่พื้นทะเลทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2408
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
72-81.pdf1.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น