กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2408
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
dc.contributor.authorเผชิญโชค จินตเศรณี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2408
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของความลึกบริเวณอ่าวไทยตอนบนระหว่าง ข้อมูลพื้นมหาสมุทรทั่วไปและข้อมูล การหยั่งความลึกน้ำ ข้อมูลพื้นมหาสมุทรทั่วไปประกอบด้วย GEBCO 1 arc-minute (GEBCO1) และ ETOPO 1 arc-minute (ETOPO1) ความละเอียดประมาณ 1.85 กิโลเมตร ข้อมูลการหยั่งน้ำประกอบด้วยแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวนทั้งสิ้น 17 ระวาง การวิเคราะห์ชุดข้อมูลทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบความลึกเชิงพื้นที่ระหว่างแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไปทั้งสองกับแผนที่เดินเรือ ข้อมูลประมาณร้อยละ 35 ของพื้นที่ (GEBCO1 34.50%, ETOPO1 34.84%) บริเวณชายฝั่งทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศตะวันตก ของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5% ของความลึก ประมาณร้อยละ 45 (GEBCO1 44.92%, ETOPO1 45.31%) บริเวณตอนกลางและ ด้านทิศใต้ของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-20 เมตร พื้นที่เกือบทั้งหมดบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่าว มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 20 เมตร การตรวจสอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่พื้นทะเลทั่วไปบริเวณชายฝั่งth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความคลาดเคลื่อนth_TH
dc.subjectมหาสมุทร - - อ่าวไทย - - แผนที่th_TH
dc.subjectแผนที่th_TH
dc.titleความคลาดเคลื่อนของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไป (Gebco1 และ Etopo1) ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนth_TH
dc.title.alternativeDiscrepancy of the general bathymetry (GEBCO1 and ETOPO1) in the upper Gulf of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume17
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThis research is an investigating on the accuracy of the bathymetry in the Upper Gulf of thailand between the general bathymetric data and the ship-line sounding data. The general bathymetric data include the GEBCO 1 arc-minute(GEBCO1) and the ETOPO 1 arc-minute(ETOPO1)with approximated grid resolution 1.85km. The sounding data comprise seventeen navigational charts of Hydrographic Department, the Royal Thai Navy. The analyses of those are the spatial comparison of their depths between both general bathymetry and the nevigation charts. The data of approxomately 35% of the area (GEBCO1 34.50%,ETOPO1 34.84%) which is the coastal area in the northern and the western part of the Gulf has an error less than 5% of water depth. Of about 45% (GEBCO1 44.92%,ETOPO1 45.31%) which is the area in the central-and the southern part of the Gulf has error 5-20 m. Most of the area in the eastern part of the Gulf has errpr over 20m. The testing illustrated clearly the limitation in utilization of the general bathymetric data in the coastal zone.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page69-76.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
72-81.pdf1.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น