กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15845
ชื่อเรื่อง: ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดลดาว ปูรณานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ระพินทร์ ฉายวิมล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดุษฎี รู้วิวัฒนพงษ์,2525
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักเรียน -- การปรับพฤติกรรม
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
นักเรียน -- การทดสอบสติปัญญา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15845
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf174.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น