การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Health Sciences

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 818  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2021Thai adolescent's perceived benefits of participation in fitnessTitiyoot Nuengchamnong; Sorrapakksorn Chatrakamollathas
2558กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547กระบวนการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดราชบุรี-; นาตยา วงศ์ยะรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2559กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนนำเข้า : กรณีศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ บริษัท Aชนิสรา แก้วสวรรค์; สิริลักษณ์ พาประจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553กลุ่มอาการขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย-; วรรวิษา สำราญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2550การจัดการของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์วัยรุ่น-; ปฤษณพร ศิริจรรยา,2506; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2559การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครกฤษฎา นันทเพชร; วัชระ ยาคุณ; คูซายฟ๊ะ กาเอะบากอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงานเป็นฐานผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ผกายมาศ เชวงชุติรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การจำแนกภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองกับโรคสมองฝ่ออัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; กฤษณะ ชินสาร; มานิต ชาญสุภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2552การช่วยดูแลทันตสุขภาพบุตรของมารดาที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส-; รุ่งทิพย์ วงศ์อกนิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2559การดูแลสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; วสุธร ตันวัฒนกุล; อนัฐฌา ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล Arimaสุชาดา กรเพชรปาณี; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม P ปรับแก้สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา-; สุภาชัย สาระจรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไปปฏิบัติ บริษัท คาเนมิทสึ พูลเล่ย์ จำกัด นิคมอีสเทร์นซีบอร์ดระยอง จังหวัดระยองลือชัย วงษ์ทอง; รวิศรา สันติมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมาลี สุวรรณรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2553การบำบัดทางการพยาบาลด้วยศิลปะต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม-; วรรณา ปัดทพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2550การบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติในการดูแลบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า-; รัสดาพร สันติวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2559การบูรณาการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีนพดล เดชประเสริฐ; ชฎารัตน์ เกิดเรียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์