การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง Health Sciences

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม P ปรับแก้สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การลดอาการถอนนิโคตินและเพิ่มการผ่อนคลายด้วยโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้าร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยไทยในการเลิกบุหรี่สุชาดา กรเพชรปาณี; สนอง คล้ำฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ปรัชญา แก้วแก่น; ชนัฏฏี หาญสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ความต้องการดูแลและการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายวัลภา คุณทรงเกียรติ; วารี กังใจ; วนิศา รัชวัตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วีรพรรณ จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของประชาชนในเขตภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัตรา รักษาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; สิริกัญญา เกษสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พักรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรียุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ลัดดาวัล ฟองค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรีโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; อารีรัตน์ ขำอยู่; จริญญา บุญรอดรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; บรรจง เจนจัดการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; เสาวลักษณ์ มะเหศวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นงลักษณ์ พรมมาพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศิริญพร บุสหงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สุบงกช ศรีวันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ศรีสรลักษ์ สุมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นรรัตน์ สายจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; พัชรินทร์ วรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์