การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เอนไซม์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งมันสำปะหลังศิริโฉม ทุ่งเก้า; นิสา บุตรดา; ปุญญิศา วิจิตรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การปรับปรุงสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้เพื่อผลิตเอนไซม์ในการสลายแป้งมันสำปะหลังกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; ประเสริฐ รัตนะ; สมจิตต์ ปาละกาศ; ปราณี นิมิตรบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการประยุกต์ใช้กับกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์แบบตรึงวิทวัส แจ้งเอี่ยม; ธนวัฒน์ ราชภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการประยุกต์ใช้กับกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์แบบตรึงวิทวัส แจ้งเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวัฒน์ ราชภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.
2556การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้นนิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซลพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาโปรตีน IA3 ที่ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งของเอ็นไซม์ในกลุ่มแอสพาร์ติก โปรตีเนสวิชุดา จันทร์ข้างแรม; สุนทรต์ ชูลักษณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การหาวัสดุค้ำจุนราคาถูกสำหรับตรึงรูปเอนไซม์ไลเพสชอบอุณหภูมิสูงและทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobacter baylyi เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยซีททะเลในการผลิตเอนไซม์เพื่อบำบัดเสียณิษา สิรนนท์ธนา; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มะลิวัลย์ คุตะโค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2540ศึกษาชนิดของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารกุ้งกุลาดำอัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557อุปกรณ์แบบกระดาษสำหรับวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยอาศัยการตรวจวัดทางเอนไซม์กนกวรรณ ฟีสันเทียะ; ยุภาพร สมีน้อย
2562โครงการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้ง กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักสลิล ชั้นโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์