กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1465
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development and utilization of high-efficiency Bacillus sp. lipase for Biodiesel production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การย่อยสลายลิพิด
ไลเปส
เอนไซม์
ไบโอดีเซล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายลิพิดได้ดีที่สุดจากทั้งหมด 20 ไอโซเลต โดยการทดสอบกิจกรรมการย่อยสลาย ลิพิดบนอาหาร Emulision tributyrin agar พบว่าไอโซเลต B. laterosporus CD003 มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนขนาดวงใส/ ขนาดโคโลนี สูงที่สุดเป็นอันดับแรกตั้วแต่ชั่วโมงที่ 18 จึงได้นำ B. laterosporus CD003 ไปใช้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปส พบว่า แหล่งคารืบอน แหล่งไนโตรเจน ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของเอนไซม์ คือ น้ำตาลกลูโคสและแอมโมเนียซัลเฟต ตามลำดับ โดยไม่จำเป้นต้องปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหารเลี้ยงเชื้อ Production medium และเมื่อศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสในอาหารเหลวที่มีนน้ำมันจากพืชและสัตว์ต่างชนิดกัน พบว่า น้ำมันปาล์มส่งเสริมการสร้างเอนไซม์ไลเปสของ B. laterosporus CD003 ได้ดีที่สุด และมีกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสเพิ่มขึ้น เมื่อเลี้ยงเชื้อเป็นระยะเวลานานขึ้นในอาหารที่มีน้ำมันมะกอก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1465
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น