การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านมาบโป่ง-สะเดา ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชนีย์ จันเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จงใจ บรรดา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการใน บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์กฤช จรินโท; ณัฐจักร คิดใจเดียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อรณิช เกิดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกาษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ศรัญญา พันธุนาคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความสำเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรณีศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาทิตย์ วิเศษสิทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การประเมินความสำเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรณีศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาทิตย์ วิเศษสิทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2553การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วชิราภรณ์ ศรีพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2554การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัมพร เรืองศรี, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ชลิดา ลุนสะแกวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การรักษาอาชีพเกษตรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวีร์ษิตา อรชร; ชนิสรา แก้วสวรรค์; บรรพต วิรุณราช
2553การศึกษากระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศึกษากรณี เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ-; ศลิษา ศัลยกำธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560การศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง อำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; ปรารถนา นวมน่วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเครือข่ายที่ 43 สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครสุเมธ งามกนก; นาขวัญ พรมดอนกลอย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาขั้นตอนรูปแบบวิธีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจบรรพต วิรุณราช; สุชีรา ธนาวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อธิพล เครือปอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวิณี กิจสนธิ์, และอื่นๆ
2553การศึกษาทัศนคติต่อปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความสุขในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี-; นิรวิทธ์ เพียราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.