การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เบาหวาน - - ผู้ป่วย - - การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การศึกษาข้อมูลทางคลินิก ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และคุณภาพการบริการ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาภาวนา กีรติยุตวงศ์; สุวรรณี มหากายนันท์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ดารัสนี โพธารส; วัลลดา เล้ากอบกุล, และอื่นๆ
2548การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนรัชนี สรรเสริญ; ขันทอง สุขผ่อง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใช้สื่อเพลงหมอลำรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อมรรัตน์ ประเสริฐไทยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตตำบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์รัชนี สรรเสริญ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รุ่งรัตน์ งามจิรัฐิติกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์