กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3077
ชื่อเรื่อง: ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใช้สื่อเพลงหมอลำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of using MOH LUM folk songs for providing health education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
อมรรัตน์ ประเสริฐไทยเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
ผู้ป่วย - - การดูแล
ผู้สูงอายุ - - โรค
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบาหวาน - - ผู้ป่วย - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3077
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-54.pdf2.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น