กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3077
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
dc.contributor.authorอมรรัตน์ ประเสริฐไทยเจริญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:15Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:15Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3077
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ - - โรคth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.titleผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใช้สื่อเพลงหมอลำth_TH
dc.title.alternativeThe effects of using MOH LUM folk songs for providing health educationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume12
dc.year2547
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page43-54.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-54.pdf2.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น