การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารประกอบฟีนอล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในตัวอย่างน้ำผลไม้ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรีจอมใจ สุกใส; พงษ์ศักดิ์ ชายกวด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแจงอนันต์ อธิพรชัย; รำพึง โพธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Xylocarpusอนันต์ อธิพรชัย; ศิริพร จิ๋วสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในวงศ์ส้มอนันต์ อธิพรชัย; รุ่งนภา คำแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; กาญจนา หริ่มเพ็ง; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; สาวินีย์ สีมาขันธ์, และอื่นๆ
2557ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี.เบญจวรรณ ชิวปรีชา; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; เสาวนีย์ สีมาขันธ์; ปริยาภา เกตุกล, และอื่นๆ
2556ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบเอื้องหมายนาจากป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาสอรอง จันทร์ประสาทสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จเร จรัสจรูญพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุพดี ชัยสุขสันต์, และอื่นๆ
2556ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ