การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วนิดา ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กีรติกา อินทร์ชัย, และอื่นๆ
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2560ผลของมุมสัมผัสหยดน้ำบนกระจกสไลด์ที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศอรรถพล เชยศุภเกตุ; นันท์นริญ พิสิฐรัชต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์