กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10091
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An ction reserch throughsocio-scientific issues bsed lerning on lerning chievement nd criticl thinking
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นพมณี เชื้อวัชรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กีรติกา อินทร์ชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10091
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910060.pdf7.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น