กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10196
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of nlyticl thinking bility nd cretive thinking by lerning mngement bsed on stem eduction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สมศิริ สิงห์ลพ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
ความคิดสร้างสรรค์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10196
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62910040.pdf2.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น