การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 66  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากรมนตรี เจนวิทย์กร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรอัมรินทร์ พรหมเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2555การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรพต วิรุณราช, และอื่นๆ
2559การจัดการความขัดแย้งด้านที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; วิวัฒน์ ฤทธิมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552การจัดการงานบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ในเขตชายฝั่งตะวันออกติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมเจตน์ พันธุ์โฆษิต, และอื่นๆ
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การจัดการระบบงานคุณภาพขององค์การปฏิบัติดีเยี่ยมในประเทศไทย-; วัชระ ยาคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การบริหารคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา-; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2551การบริหารงานคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูน-; บัณฑิต พิริยาสัยสันติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2560การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์กฤษฎา นันทเพ็ชร; พระมหาศุภโชติ บุญวอน; วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2552การบริหารรายได้ของเทศบาลพลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ติน ปรัชยพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อิสระ สุวรรณบล, และอื่นๆ
2552การบริหารแบบบูรณาการของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ: กรณีศึกษาการบริหารธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, และอื่นๆ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัฌชา กบัวเกษร, และอื่นๆ
2561การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจิตรา วีรบุรีนนท์; วิภาวี พิจิตบันดาล; พรทิพย์ มานพคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจิตรา วีรบุรีนนท์; วิภาวี พิจิตบันดาล; พรทิพย์ มานพคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การประเมินผลนโยบายภาครัฐ ด้านทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ศักดิ์สุดา จิระศุภโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ