การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 179  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2558การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์เจริญ, และอื่นๆ
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2555การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้นโดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัสเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิรดา พลรักษา, และอื่นๆ
2558การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทรงศรี สารภูษิต, และอื่นๆ
2552การพัฒนาความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาริชาต วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2553การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์-; ประภาภรณ์ นิลสม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2553การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กองคำ สุระเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2554การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยรุ่นโดยการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยมเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายพลังงาน-; ลิขิต น้อยจ่ายสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การศึกษาผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์สกับการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการตระหนักรู้ค่านิยมในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสนชัย โพธิสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเครียดของพนักงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรวรรณ พานิชเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2559การให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน : การวิเคราะห์อภิมานดลดาว ปูรณานนท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นพดล วรพันธนายุต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์เพื่อลดความเครียดของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพงศ์ สุขมาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2548ประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ประเภทยาบ้าก่อนเข้าสู่การบำบัดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, และอื่นๆ
2545ผลการทดลองกินนมถั่วเหลืองใส่ไข่ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการต่อเจตคติเกี่ยวกับโภชนาการของมารดา-; จิตฐิพร สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการทดลองกินนมถั่วเหลืองใส่ไข่ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการต่อเจตคติเกี่ยวกับโภชนาการของมารดา-; จิตฐิพร สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2553ผลการบำบัดกลุ่มเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพ็ญศรี จิตรักษ์,2507; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบกาย - จิต - สังคมบำบัดต่อพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการไม่เสพยาบ้าและทัศนคติของครอบครัวต่อกระบวนการเลิกยาบ้า-; น้ำฝน วุฒิสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา