กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14567
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ประเภทยาบ้าก่อนเข้าสู่การบำบัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สมโภชน์ อเนกสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุนัย ลีตรานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
การติดยาเสพติด
คนติดยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุมคุณภาพ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf240.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น