กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13981
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเครียดของพนักงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด บุญเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อุไรวรรณ พานิชเจริญผล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
คำสำคัญ: สมาธิ -- การฝึก
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สมาธิ
อานาปานสติ
ความเครียด (จิตวิทยา)?'
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น