การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; นริศรา สำราญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชัชวาลย์ บัวริคาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วรกมล บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; มณีรัตน์ พรมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; คมสัน ตรีไพบูลย์; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; คมสัน ตรีไพบูลย์; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
2560การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาศรัณย์ ภิบาลชนม์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ธันยรัตน์ พลเยี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดอภิปัญญา วิชาชีววิทยาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; ภัทรกร ชัยประเสริฐ; พีระยุทธ สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สอมมาลิม ไซยะลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; ชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีเรื่องเคมีอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภัทรภร ชัยประเสริฐ; ศุภการณ์ ปลาสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คงรัฐ นวลแปง; นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา ตันตินัย; แอนนา สุภาพญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พิมพ์ลดา สินธุนาวา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ขณิชถา พรหมเหลือง; ภิรพุทธิ์ สว่างสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ขณิชถา พรหมเหลือง; ภิรพุทธิ์ สว่างสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; นัฐธิดา มุสิกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ที่มีต่อมมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; คงรัฐ นวลแปง; ธัญญา แนวดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.