การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 141  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ปานิพรรณ เทพศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; ยลรฉัตร มงคลนิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยลรฉัตร มงคลนิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การประเมินหลักสูตรทหารเสือราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์อุษณากร ทาวะรมย์; นัฐวุฒิ บัวชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมุมของผู้บริหารและผู้นำชุมชนจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ณัฎยา มานู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมุมของผู้บริหารและผู้นำชุมชนจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฎยา มานู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดจันทบุรีในการป้องกันการคอร์รัปชันศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการกฤษฎา นันทเพ็ชร; เบญจพร แก้วบุญทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดจันทบุรีในการป้องกันการคอร์รัปชันศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจพร แก้วบุญทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อนุชิต โมพันดุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ?bศึกษากรณี อำเภอแกลง จังหวัดระยองสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อธิพงษ์ ตันศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีศึกษาโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; วิจักขณ์ เพชรนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; นิตยา จันณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิตยา จันณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; ณัฐสุวัชร์ เส็งกิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเกษตรกรของประชาชนในพื้นที่เขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; คมสันต์ ทองภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การรับรู้สวัสดิการที่พึงได้รับของพนักงานบริษัทคาร์ดิแนลเฮลท์ 222 ประเทศไทย จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองกาญจนา บุญยัง; ธมนวรรณ จรรยาวงศ์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการอุษณากร ทาวะรมย์; ณัชนพ เพชรสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ-; ณัชนพ เพชรสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน