การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนิสากร ชีวะเกตุ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุธารัตน์ ชำนาญช่าง; อริสรา ฤทธิ์งาม
2538การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาลผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาภา หวังสุขไพศาล; ภรณี พวงแก้ว, และอื่นๆ
2550การบริหารความเสี่ยงในองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2563การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์; ลดาวัลย์ เลนทำมี; กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์; สาคร อินโท่โล่; วิภา วิเสโส, และอื่นๆ
2553การพยาบาลด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลสำหรับผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสงฆ์ประนอม โอทกานนท์; อารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มธุรส ตันติเวสส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกปิยฉัตร ปธานราษฎร์; จุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; พิริยา ศุภศรี; สุวรรณี มหากายนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; ปริศนา อัครธนพล; เรณา พงษ์เรืองพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การเรียนรู้ในการทำงานของพยาบาลพิริยา ศุภศรี; กมลทิพย์ ด่านชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2อารีรัตน์ ขำอยู่; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; สุวดี สกุลคู; อัญชลี ผ่องคำพันธุ์
2548การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.กฤษณา นรนราพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556กิจกรรมการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลทั่วไป เขต 11สหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประนอม โอทกานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิศวง สว่างวัฒนา, และอื่นๆ
2550ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคล ลักษณะงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงานกับอาการปวดหลังของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ เขตภาคตะวันออก-; จีระวรรณ สุวินทรากร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับการเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม-; กาญจนา พานิชมาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาลนครนายกจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ภาวินี พลายน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552คุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข-; กุลภัสสร์ จิตศรัทธา,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2548ชีวิตการเป็นผู้สอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์ที่คัดสรรแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออก-; วันดี บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.