การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พนักงานบริษัท

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 50  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การจัดการโซ่อุปทานด้วยการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะหลายด้าน-; สมนา ยอดมณี,2511; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2551การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับพนักงานบริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด-; สนธิ ค้ำจุน,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2560การพิจารณาการเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัท กลุ่มประเทศ CLMV ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอิสระ สุวรรณบล; จิราพรรณ สายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าทูโช เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; วิลาสิณี ถีถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด-; ประจักษ์ ธนานัยพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560การรับรู้สวัสดิการที่พึงได้รับของพนักงานบริษัทคาร์ดิแนลเฮลท์ 222 ประเทศไทย จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองกาญจนา บุญยัง; ธมนวรรณ จรรยาวงศ์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2550การศึกษาการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฮพี (ไทยแลนด์) จำกัด-; เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2551การศึกษาความคาดหวังในงานอาชีพกับความผูกพันต่อโรงงานของพนักงานปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีวรนารถ แสงมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรนาถ โกสุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2553การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงเงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี-; จิราภา ประชุม,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2558การศึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; จีรวุฒิ จุลพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชะเอม มีเชาว์, และอื่นๆ
2552การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานสำนักงาน บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง-; อัณชิษฐา ร่มรื่น,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2549การเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทซึ่งบริหารโดยนักบริหารชาวตะวันออกและนักบริหารชาวตะวันตก : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นอีซี โทคินอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด-; สรารัศมิ์ วิศวปรีชานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2548ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)-; อาจหาญ เทียมสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2558ความคาดหวังและการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ฟิชเชอร์ แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยองพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; พัชราภรณ์ ประสมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความคาดหวังและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเซีย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ปิยวรรณ เรืองสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2552ความต้องการด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยรายเดือนของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี-; เกศรินทร์ อารีรอบ,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2564ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอาท์ซอร์ซแห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; ระพิน ชูชื่น; ปุณยนุช อำนวยผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์