กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12899
ชื่อเรื่อง: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
ประจักษ์ ธนานัยพฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Humanities and Social Sciences
ความผูกพันต่อองค์การ
บริษัท โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด -- พนักงาน
พนักงานบริษัท
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12899
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf408.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น