การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้นำทางการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธรรม ธรรมทัศนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; กรรณิการ์ ปานนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2548การศึกษาภาวะผู้นำกับการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-; กาญจนา แสงสารพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การศึกษาภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อำภา ปิยารมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามการรับรู้และความคาดหวังของบุคลากร : ?bกรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิลาวัณย์ เอี่ยมวิจารณ์, และอื่นๆ
2557การสร้างรูปแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิระเวก สุขสุคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การเปรียบเทียบความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการรับข่าวสารการศึกษาและสถานภาพส่วนบุคคลต่างกันพงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การเปรียบเทียบความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการรับข่าวสารการศึกษาและสถานภาพส่วนบุคคลต่างกันพงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2560ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในเขตจังหวัดจันทบุรีประยูร อิ่มสวาสดิ์; กัลยกร บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอำเภอแก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; สิริพร ทองประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ธนวิน ทองแพง; กรรณาภรณ์ พุฒชงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ความสามารถหลักของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ-; สุพรรณ เกษมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ฐิติชญา ชิณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; จันทร์ชลี มาพุทธ; กมลทิพย์ ทาคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3ภารดี อนันต์นาวี; จริยาภรณ์ พรหมมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; กมลพร ศรีประไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรวัตร ภูแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณีกาญจน์ รัตนธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา