การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 192  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เบ็ญจา สุระขันธ์; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2558การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; นริศรา สำราญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วรกมล บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การจำแนกกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยการใช้แบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการสำเร็จการศึกษาที่มีการคัดเลือกปัจจัยสุวรรณา รัศมีขวัญ; กมลวรรณ แสงระวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2548การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยตัวแปรด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย บุคลิกภาพและลักษณะประชากรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; ปิยะพร อาศัยสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2555การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การปรับเทียบมาตราแนวตั้งโดยใช้แบบทดสอบร่วมภายใน : การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างวิธีการปรับเทียบเชิงเส้นตรงกับวิธีทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมนา ศรีอบเชย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2557การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มณเทียร ชมดอกไม้; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; จิราพร ประพัศรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามระดับการวิเคราะห์เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; อารฝัน บากา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่านอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; รักพร ดอกจันทร์; ชนิดา ทาระเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยามณเทียร ชมดอกไม้; นุพันธ์ เขียวไม้งาม; อรพินท์ ชื่นชอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา-; อรพินท์ ชื่นชอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกระบวนการเผชิญสถาณการณ์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ปริญญา ทองสอน; ฉลอง ทับศรี; วรรณษา ชลอยบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาเรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; วัฒนาพร ดวงดีวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ปริญญา ทองสอน; ตฤณ กิตติการอำพล; เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; ศรัลยา วงเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในบทเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ร่วมกับห้องเรียนกลับด้านศศิธร มั่นเจริญ; สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมัลติมีเดียเรื่อง เทคโนโลยีน่ารู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปริญญา ทองสอน; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; สุทธิณี ภาพพิมพ์ใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์