การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 53  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543ISO 9002 กับงานห้องสมุด: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมนึก ทองเอี่ยม; สุมัทนา อ่องจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2561การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ทิพย์วิมล กุมภะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับผลการดำเนินงานในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพล ปานณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา-; พรกมล นุ่มหอม,2504; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา-; นัฐการณ์ แสนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด-; ดิศกุล เกษมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2547การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา-; พัชรินทร์ วงค์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดการแข่งขัน-คุณค่าสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; เพ็ญตุลา ชาญชัยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับบุคคลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงษ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ หงษ์ทอง, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้หลักสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารเชิงสมดุลธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมมาตร สนทมิโน,2498; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; วิเชียร พันธ์เครือบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; มนตรี แย้มกสิกร; มยุรี ฐานมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิราพร งามแสง, และอื่นๆ
2561การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับงานปกติสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; โชติ จันทร์วัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์