การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริการการพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ต่างสังกัดกันจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา สุขไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2549การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก-; จินตนา รัตนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2542การศึกษาข้อมูลทางคลินิก ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และคุณภาพการบริการ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาภาวนา กีรติยุตวงศ์; สุวรรณี มหากายนันท์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ดารัสนี โพธารส; วัลลดา เล้ากอบกุล, และอื่นๆ
2543การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขเขต 3กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; วิไล สถิตย์เสถียร; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; เอมอร ประจวบมอญ, และอื่นๆ
2560ความต้องการการพยาบาลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; ไพรัตน์ สวมขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยในตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอารีรัตน์ ขำอยู่; ประเทือง เจียมตน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ตระกูลวงศ์ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออก-; ตระกูลวงศ์ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2548ประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ-; สุธิดา ประทุมราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2556ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลญาติผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน-; สมศรี ซื่อต่อวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2539ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาที่จะเลือกสถานพยาบาลของรัฐบาลเป็นคู่สัญญาหลัก ของผู้ประกันตนในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (วิจัยต่อเนื่อง)สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายดวงทรัพย์ วรรณประเวศ; สหัทยา รัตนจรณะ; สุวดี สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อทักษะบริการของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ ขวัญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2554ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ-; พัฒนี สมคิด,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2548เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร-; กนกวรรณ มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล