กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6538
ชื่อเรื่อง: ความต้องการการพยาบาลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing cre needs nd received need responses mong fmily members of ptients during receiving ctrct surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
จินตนา วัชรสินธุ์
ไพรัตน์ สวมขุนทด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ต้อกระจก -- ผู้ป่วย -- บริการทีได้รับ
บริการการพยาบาล
ต้อกระจก -- ศัลยกรรม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประเมินความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองแก่สมาชิกครอบครัวได้ตรงความต้องการมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอ ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวกตามคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 82 ราย เป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกที่แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความต้องการและการได้รับการ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่อิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก โดยรวม (M =2.46, SD = .37) และรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับการตอบสนอง ความต้องการของสมาชิกครอบครัวโดยรวม (M = 1.63, SD = .50) และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการกับการได้รับตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว พบว่าการได้รับตอบสนองความต้องการต่ำกว่าความต้องการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวม รายด้านและรายข้อทุกข้อ ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก และครอบครัว ควรพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกอย่างเหมาะสม
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6538
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น