การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง น้ำเสีย - - การบำบัด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การจัดการและการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อทำให้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สาลินี ผลมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยารตีวรรณ อ่อนรัศมี; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; ดนัย บวรเกียรติกุล; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rotruedee Chotigawin., และอื่นๆ
2548การประยุกต์ใช้พืชน้ำในการจัดการน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การผลิตปุ๋ยสูตรไวท์จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานเกษตรอุตสาหกรรมและฟาร์มสุกรรอบรู้ รังสิเวค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การผลิตสารพรีไบโอติกมูลค่าสูงด้วยการแปรรูปของเสียจากโรงงานน้ำตาลโดยใช้จุลินทรีย์จากถั่วหมักที่เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์แบบต่าง ๆวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาการย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดด้วยการใช้สาหร่ายและแบคทีเรียในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนาชลี ไพบูลย์กิจกุล; นภาพร เลียดประถม; วศิน ยุวนะเตมีย์; บัญชา นิลเกิด; บัลลังก์ เนื่องแสง, และอื่นๆ
2548การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนาสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้ไอโซโทปเสถียรในการบ่งชี้ผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของภาระสารอินทรีย์และไนโตรเจนและระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อกระบวนการบําบัดน้ำเสีย IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์