กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/406
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้พืชน้ำในการจัดการน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Application of aquatic plants on thed waste management in the black tiger shrimp pond
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การบำบัดโดยพืช
กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ - - วิจัย
น้ำเสีย - - การบำบัด
บ่อเลี้ยงกุ้ง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวางและมีการปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มกุ้งในปริมาณที่มากลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดน้ำทิ้งเหล่านั้นก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบแนวทางการใช้พืชน้ำเศรษฐกิจที่พบทั่วไปในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ผักบุ้ง ผักกระเฉดและกระจับได้นำมาใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งเนื่องจากราคาถูก โยทำการใส่พืชน้ำเหล่านี้ในปริมาณ 300 กรัมลงไปในบ่อทดลองขนาด 100 ลิตร ที่มีดินและน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและทดลองเป็นเวลา 28 วัน ผลการทดลองพบว่ากระจับมีประสิทธิภาพสูงสุดใฝนการลดปริมาณ BOD, ความขุ่น, แอมโมเนีย,ไนไทรต์,ไนเตรต และฟอสเฟตมีค่า 90%, 91.7%, 67.9%, 53.2%, 98% และ 70.5 % ตามลำดับ นอกจากนี้กระจับมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าผักบุ้งและผักกะเฉด อย่างไรก็ตามพืชน้ำทั้ง 3 ชนิดช่วยทำให้คุณภาพน้ำดีกว่าบ่อควบคุมที่ไม่ใส่พืชน้ำโยฉพาะค่าพีเอช ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนน้ำและอุณหภูมิ งานวิจับยนี้แสดงให้เห็นว่ากระจับเป็นพืชน้พที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนื่องจากประสิทธิภาพการบำบัดสูงและเป็นพืชน้ำเศรษฐกิจที่มีราคาสูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/406
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น