การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ธุรกิจชุมชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การบูรณาการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ศรีหทัย ใหม่มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการธุกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรอุทัยพร ไก่แก้ว; เสรี ชัดแช้ม; วีระ ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2548การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในภาคกลางฝั่งตะวันออกไพฑูรย์ โพธิสว่าง; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548การศึกษาเชิงสำรวจการดำเนินการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศและการใช้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสาสามารถในการแข่งขันทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2564นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าท้องถิ่นพรรณี พิมาพันธุ์ศรี
2562รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสระแก้วเพื่อการส่งออกอัจจิมา ศุภจริยาวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ