การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ภคพนธ์ ศาลาทอง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานสำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาสมดุลงานและครอบครัวของบุคคลวัยทำงานโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ชะเอม มีเชาวน์
2560การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้างมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; วิสูจน์ รางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีธัญพิชชา สามารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ความสมดุลในชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรณัฎฐ์ วิริยะการภัทรธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะของงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์เอกชน: กรณีศึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคาร CIMB Thaiวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; ปกรณ์ ปรีชาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันองค์กรกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; กาญจนา อาจศึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันองค์กรกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา อาจศึก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธฤต เปานิล, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; นารีรัตน์ บุญมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ตึกคอม จำกัด สำนักงานใหญ่อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐปนัท วิเศษสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอุษณากร ทาวะรมย์; รุจิรา เชาว์สุโข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษากำลังพลสังกัดกรมข่าวทหารสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วิโชติ สังเมียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอุษณากร ทาวะรมย์; ชัยณรงค์ งามศิริอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยณรงค์ งามศิริอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; ธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์; คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
2559ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; พัชรี ถุงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์