การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเสี่ยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล : การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเว็บปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2555การศึกษาความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; ประยุกต์ เดชสุทธิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงกรณีศึกษาการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี-สระแก้ว ตอน 1นพคุณ บุญกระพือ; ไพบูลย์ พรหมบังเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564ความเสี่ยงในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากการส่งสินค้าทางทะเลมัธยะ ยุวมิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัสนี สำรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2561ปัจจัยในการรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ชวนวล คณานุกูล; กรรณิกา สงวนไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ปัญหาความเสี่ยงต่อการขาดทุนของผู้เหมาต่อการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยองอมรชัย ใจยงค์; พงศ์พล ธีระสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งวะนิดา น้อยมนตรี; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558โครงการ การพัฒนารูปแบบการพักเพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีอันตราย จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์, และอื่นๆ