การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเครียด (จิตวิทยา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การประเมินความเครียดของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ กรณีศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมธัญภัส เมืองปัน; ปิยะพันธ์ เชื้อเมืองพาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2553การรับรู้ระดับความเครียดและต้นเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด และการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนรัชนี สรรเสริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงเงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี-; จิราภา ประชุม,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพระพินทร์ ฉายวิมล; แก้วตา คณะวรรณ; วิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจเอกพลพลเดช เดชแก้ว; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารกับความเครียดของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสมุทร ชำนาญ; ทนุพงศ์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบิดามารดากับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตรป่วยที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต-; สุภาณี ไกรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก.
2554ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาลในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุวรรณี มหากายนันท์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง-; ศรีรัตน์ คุ้มสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2549ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเขมารดี มาสิงบุญ; วริยา วชิราวัธน์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ดารารัตน์ ปานดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำบทบาทแม่ของย่าวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; วิวรรณา คล้ายคลึง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของทหารเรือในจังหวัดนราธิวาสชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชัชดา หลงพิมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์สุพัตรา อันทรินทร์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบุรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ผลการฝึกท่าฤาษีดัดตนกับการร้องเพลงเพื่อลดความเครียดของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก-; อภิทัย อนันตประยูร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.