กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2939
ชื่อเรื่อง: ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาลในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Stress, cause of stress and coping in nursing students in practicum adult nursing II course
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณี มหากายนันท์
ทัศนีย์ วรภัทรากุล
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล - - การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน)
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักศึกษาพยาบาล - - สุขภาพจิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2939
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p131-141.pdf3.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น