กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3038
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เขมารดี มาสิงบุญ
วริยา วชิราวัธน์
วัลภา คุณทรงเกียรติ
ดารารัตน์ ปานดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารความเครียด
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3038
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p52-63.pdf217.25 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น