การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 60  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาภาวะสันนิษฐานความพึงพอใจในงานความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นันทา สู้รักษา; สมศักดิ์ เจริญพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม และความผูกพันต่อสถาบันและเป้าหมายในการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวชิระ ชาวหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบังธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; ปริศนา อัครธนพล; เรณา พงษ์เรืองพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลตำบลบางพระ.อนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กชพรรณ จึงตระการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กชพรรณ จึงตระการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2564ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอาท์ซอร์ซแห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ระพิน ชูชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปุณยนุช อำนวยผล, และอื่นๆ
2560ความผูกพันต่อองค์การของครูและบุคลากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; วราทิพย์ เอี่ยนเหล็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ธนวิน ทองแพง; กฤตนัน โคตรเพชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฐพล วัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีธัญพิชชา สามารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดีจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; วิมลวรรณ เติมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฟิตเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดชลบุรีธีระชินภัทร รามเดชะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิพงษ์ ร่มโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความพึงพอใจและความผูกพันต่อสถาบันของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาตวงพร รุ่งเรืองศรี
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสุณี หงส์วิเศษ; ขวัญจิรัชยา ชินโรจน์บวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการกับระดับความผูกพันของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ซัมมิทแอน เซ่ ออ โตพาร์ท จำกัดรชฏ จันทร์น้อย; สมศักดิ์ ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ