การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความดันเลือดสูง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; ณีลาวันย์ งามเสงี่ยม; วัลลภา กุณฑียะ; น้ำค้าง จุลนพ, และอื่นๆ
2551การศึกษากลไกการลดความดันโลหิตของสารสกัดใบบัวหลวงเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง-; ภาวินี ศรีสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; ภาวินี ศรีสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ดวงพร ไมตรีจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง-; อรุณลดา นางแย้ม,2504; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีพรนภา หอมสินธุ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; สุภาพร มงคลหมู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเขมารดี มาสิงบุญ; สายฝน ม่วงคุ้ม; วรารมย์ จิตอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้นในจังหวัดสมุทรสงคราม-; อุไรพร คล้ำฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2560ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้อาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; วราพร เนื่องคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลการใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับการกำกับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ-; พนิดา จันดา,2514; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2552ผลของรูปแบบการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด-; พรพนิต ปวงนิยม,2514; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2548ผลของสารสกัดหยาบจากใบบัวหลวงต่อหลอดเลือดเอออร์ตาที่แยกจากหนูขาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและหนูขาวที่มีความดันโลหิตปกติจันทรวรรณ แสงแข; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง-; สุภัสษร ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง-; สุภัสษร ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2561ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้ในการดูแลตนเองพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มลิวัลย์ ชัยโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมบูรณาการกายจิตต่อการลดระดับความดันโลหิตและการเพิ่มความใส่ใจของวัยผู้ใหญ่ในระยะก่อนความดันโลหิตสูงสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์; ปรัชญา แก้วแก่น; ขนิษฐา ภาประจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2549ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสียง-; กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรวีวรรณ เผ่ากัณหา; วารี กังใจ; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา-; อัมพร วรภมร,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.