กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10218
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to helth litercy for hypertension prevention mong t risk group in ndee district, prchinburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรนภา หอมสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุภาพร มงคลหมู่
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน.
คำสำคัญ: ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
ความดันเลือดสูง
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61920077.pdf2.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น