การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ครอบครัว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การปรับตัวของครอบครัวในระยะรังว่างเปล่า-; พรรณพิศ โคปาละสุต,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551การปรับตัวของครอบครัวในระยะรังว่างเปล่า-; พรรณพิศ โคปาละสุต,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2555การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง : กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืนเพ็ญนภา กุลนภาดล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยรุ่นโดยการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยมเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2558การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ปีที่ 3: การจัดการความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเวธกา กลิ่นวิชิต; ยุวดี รอดจากภัย; คนึงนิจ อุสิมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่นสงวน ธานี; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การสมรสข้ามวัฒนธรรม : แนวทางการปรับตัวและผลกระทบต่อสังคมไทยเจนจิรา ผลดี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตจังหวัดชลบุรีปกรณ์ มณีปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลราชบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรัชญาภรณ์ ดอกกุหลาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2555ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉินวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภากรณ์ ด้วงแพง; สัญญา โพธิ์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความรุนแรงในครอบครัว: มาตรการป้องกันและคุ้มครองแก้ไขด้านสังคมจิตวิทยา.ปกรณ์ มณีปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการอโนชา ทัศนาธนชัย; นุจรี ไชยมงคล; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อโนชา ทัศนาธนชัย, และอื่นๆ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและการสื่อสารในครอบครัวกับทักษะชีวิตพื้นฐานของวัยรุ่นในจังหวัดปราจีนบุรีสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุษกร สืบซึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2554ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวกับความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรินทร์ กระแสสัตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2540ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการร่วมแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งของวัยรุ่นชายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กตกร รังสีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2547ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตสมรสของครอบครัวที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่สามีทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิดาภา ตันติพรปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว.
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; น้ำเพชร มาตาชนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์